Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Hizmet Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Figopara Admin Figopara Admin | 11.01.2024

Hizmet sözleşmesi, işçi- işveren bağında resmiyeti sağlayan önemli bir bağlayıcıdır. Ortaya konulacak işin ayrıntılarını ve karşılıklı yükümlülükleri içeren bu sözleşme ile sağlıklı bir çalışma süreci yönetmek mümkün olur. Yazımızda hizmet sözleşmesi hakkında merak edilenleri detaylandıracağız.

Hizmet sözleşmesi, bir hizmet sağlayıcının ve bir hizmet alıcısının aralarındaki iş birliği veya hizmet sunumu ile ilgili belirli şartları ve koşulları düzenleyen bir yazılı anlaşmadır. Bu sözleşme, tarafların haklarını, sorumluluklarını, ödeme koşullarını, gizlilik kurallarını ve diğer önemli detayları tanımlar. 

Hizmet sözleşmesi, anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur ve taraflar arasında netlik sağlar. Sözleşme, genellikle avukatlar veya yasal uzmanlar tarafından hazırlanır ve tarafların imzalarıyla yürürlüğe girer.

 

Hizmet Sözleşmesi Nedir?

Hizmet sözleşmesi, çalışanın belirli ya da belirsiz süre için işverene bağlı şekilde iş görmesini ve işverenin de gerekli emek ve zaman karşılığında ücret ödemesini içerir. Ticari bir ilişki biçimi olarak hizmet sözleşmesi, işçi ile işveren arasındaki karşılıklı taahhüdü netleştirir. 

Karşılıklı taraflardan birinin iş geliştirmeyi üstlendiği ve diğer tarafın hak edilen ödemeyi gerçekleştirdiği anlaşma biçimi, hizmet sözleşmesiyle resmi hale getirilir. Bu sözleşme türünün karakteristik özelliklerinden birisi sözleşmeye dair özel ayrıntılar belirtilmedikçe belli bir şekle tabi olmamasıdır. 

Sözleşmenin bu şekilde uygulanmasının temel sebebi pek çok farklı hizmet akdinin kolaylıkla düzenlenmesini sağlamasıdır. Sonuçta farklı iş başlıkları için ve özgün koşullarda sözleşme hazırlayarak karşılıklı anlaşmaya varmak mümkün olur. 

Profesyonelce ve güvenli çalışmayı sağlayan unsurların başında etkili bir hizmet sözleşmesi gelir. Karşılıklı anlayışın olduğu ve sorumlulukların net bir biçimde ortaya konulduğu bir hizmet sözleşmesiyle çalışmak her iki taraf için de faydalı olacaktır. Elbette yapılacak işin ayrıntılarına uygun şekilde bir sözleşme hazırlanması gerekir. Bu sayede tüm iş aşamaları sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yönetilebilir. 

 

Hizmet Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İşçi ve işverenin karşılıklı çıkarlarının korunması adına karşılıklı ilişkinin hukuki zemine taşınması önemlidir. Sözleşme kapsamında imzalanan anlaşma metni doğrultusunda çalışma tarafları açısından yasal süreç de başlamış olur. 

Senelik ve üzeri sözleşme süresinde yazılı işlem yapılması mecburidir. 1 senenin altındaki iş bağları için sözlü iş akdi yapmak da mümkündür. Ancak herhangi bir ispat durumunda yazılı sözleşmenin sözlü beyana göre daha işlevsel olduğunu belirtmek gerekir. Olası sorun karşısında sözlü akdin ispat süreci daha zordur. 

Yukarıdaki özellikleri itibariyle hizmet sözleşmesinin kuralları iş sözleşmesine benzer. Fakat sıklıkla karıştırılan 2 sözleşme türü arasında belli farklar mevcuttur. İş Kanunu kapsamındaki çalışanların tüm sözleşmeleri ‘iş sözleşmesi’ sayılırken; Türk Borçlar Kanunu ile diğer iş kanunlarının dahil olduğu çalışanların sözleşmeleri ‘hizmet sözleşmesi’ başlığı altında değerlendirilir. 

Yasal olarak aksi bir durum belirtilmedikçe hizmet sözleşmesinin özel bir duruma bağlı olmadığı söylenebilir. Bir çalışanın belli bir ücret karşılığında ve belirli bir zamanda işi tamamlaması; işverenin de bu işi ve gerekli koşulları kabul etmesi ile sözleşme sağlanır. Yapılan ve ihtiyaç duyulan işe göre süreli ve süresiz bir sözleşme oluşturmak mümkündür. Dolayısıyla işçi ve işverenin anlaşması doğrultusunda hizmet sözleşmesinin ayrıntıları tayin edilebilir.

 

Hizmet Sözleşmesi Özellikleri

Hizmet sözleşmesi özellikleri, Türk Borçlar Kanunu (TBK) uyarınca düzenlenen usullere bağlıdır. Sözleşmelerin şekle tabi olmaması, farklı özellikte sözleşme hazırlamayı mümkün kılar ancak kuralların belli bir çerçeveye oturması zorunludur. Aşağıdaki temel kurallar bir hizmet sözleşmesi örneği içinde bulunması gereken asli unsurlardır:

 • İşçi ve işveren: Talep doğrultusunda iş sağlamaya ve hizmet karşılığında ödeme yapmaya hazır iki taraf sözleşmenin ana elemanıdır. Her iki tarafın da karşılıklı anlaşma zemininde buluşması önemlidir. Sözleşme, çalışarak emeğini ortaya koyan işçi için iş görme yükümlülüğünde özen talep eden yasal bir anlaşmadır. Ayrıca hizmet süresi boyunca işçinin 3. taraflar ile farklı bir çalışma yürütmesini onaylamaz. 

İşverenin de aynı şekilde sorumlulukları vardır ve iş için verilen emek karşılığında hak edilen öğelerin zamanında sunulması beklenir. Ücret ödemesi ve işçinin çalıştığı süre içinde yasalardan doğan haklarının karşılanması gibi örnekler işverenin yükümlü olduğu konular arasında sayılabilir. 

 • Sunulan emek ve hak edilen ödeme: Bir hizmet sözleşmesinde karşılıklı sunulan emek ve hak ediş çerçevesinde yapılan ödeme ile sözleşmenin diğer ayrıntıları şekillenmiş olur. 
 • Belirli ve Belirsiz Süreli Model: Hizmet sözleşmesinin özellikleri arasında süreç alternatifi de sayılabilir. Bu doğrultuda bir sözleşme, belirli süreli veya süresiz şekilde oluşturulabilir. 
 • Usul: Şekle tabi olmayan sözleşme modellerinden birisidir. 
 • Sağlıklı iş bağı: Karşılıklı iş bağlılığı, tüm diğer hizmet akdi öğelerini bir araya getiren koşuldur.

Mevcut bir hizmetin sunumu kabulüyle ilgili çeşitli aşamaları barındıran hizmetin karşılıklı sorumluluk ve haklar gözetilerek çoğunlukla yazılı olarak düzenlenmesi, hizmet sözleşmesini ortaya çıkarır. 

Bu aşamada önemli kıstaslardan birisi mevcut işin yerine getirilmesi esnasında anlaşılan standart ve yöntemlerdir. Sözleşmede işin ayrıntılarını ifade etmek ve hangi kurallara bağlı olarak yapılacağını belirlemek önemlidir. Sözleşmenin önemli unsurlarından bir diğeri de ödeme bedelinin ve koşullarını net bir sürece bağlanmış olmasıdır. Bu sayede karşılıklı emek ve sermaye yatırımı her iki tarafın lehine sonuçlanacak bir anlaşmaya dönüşür. 

Günümüzde pek çok yasal sözleşme için geçerli olan unsurlardan birisi kişilik haklarının korunması ve gizlilik ihlaline dair gerekli önlemlerin alınmasıdır. Elbette ki iş sürecinde yönetilecek bu önemli tedbirlerin, daha başlangıçta hizmet sözleşmesinde karara bağlanması çok daha faydalı olur.

Hizmet sözleşmelerinde önem verilmesi gereken konulardan birisi de sözleşmenin sona erme koşullarıdır. Özellikle belirsiz ve belirli süreli sözleşmelerin sona erme koşullarının farklılık gösterdiği bilinmelidir. Belirli bir süre zarfını içeren sözleşmeler aksi beyan edilmedikçe hizmetin bitiş süresi ile sonlanır. Ancak belirsiz süreli sözleşmelerde net bir tarih öngörülmediği takdirde hizmetin devamlılığı geçerlidir ve taraflar fesih yetkisi ile anlaşmayı sonlandırabilir.

Olası bir uyuşmazlık durumunda ortaya çıkan hakların ve yükümlülüklerin karara bağlanması; sözleşmeyi daha etkili kılan etkenlerden biridir. Bu sayede sorumluluk ve yetkilerin yanı sıra sürecin tümüne dair bir fikir birliğine varılmış olur. Taraflara ait önemli ve aciliyet içeren kişisel bilgilerin sözleşmede yer alması güvenirliği sağlarken, resmî belgenin geçerli olmasına yardımcı olur. Yazımızın devamında örnek bir sözleşmede bulunması gereken öğelere değinerek konuyu netleştireceğiz. 

 

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Hizmet sözleşmesi yaparken belli somut bir örnek üzerinden ilerlemek kolaylık sağlayabilir. Bunun yanı sıra her sözleşme, yapılan iş ve diğer koşullar itibariyle kendine özgüdür. Dolayısıyla başka bir örnek üzerinden fikir almak mümkündür ama örneği kendi anlaşma şartlarınıza uyarlamanız gerekir. 

Hizmet sözleşmesi oluştururken işinizi ve gereksinimlerinizi daha iyi yansıtması için bir avukat ya da yasal uzmanın yardımıyla özelleştirmeniz oldukça önemlidir.

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ Örneği

 

 1. TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı: [Hizmet Sağlayıcı Firma Adı] Adres: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

Hizmet Alıcı: [Hizmet Alıcı Firma Adı veya Bireyin Adı] Adres: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı'nın aşağıda belirtilen hizmetleri Hizmet Alıcı'ya sunmayı kabul ettiği bir anlaşmayı temsil eder:

Hizmetler: [Sunulan Hizmetlerin Açıklaması]

 1. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

Hizmet Alıcı, sunulan hizmetler için aşağıdaki ücreti ve ödeme koşullarını kabul eder:

Ücret: [Ücret Miktarı]

Ödeme Yöntemi: [Ödeme Yöntemi]

Ödeme Tarihleri: [Ödeme Tarihleri]

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, taraflar arasında aşağıda belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır:

Başlangıç Tarihi: [Sözleşmenin Başlangıç Tarihi]

Bitiş Tarihi: [Sözleşmenin Bitiş Tarihi]

 1. İPTAL VE SONA ERDİRME

Bu bölümde, sözleşmenin nasıl iptal edilebileceği ve sonlandırılabileceği ile ilgili koşullar belirtilmelidir.

 1. GİZLİLİK

Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki tüm bilgilerin gizli tutulması gerektiğini kabul ederler.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme, [Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri] hukukuna tabi olacaktır. Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, arabuluculuk veya mahkeme yoluyla çözülecektir.

 1. DİĞER KOŞULLAR

Bu bölümde, sözleşmeyle ilgili diğer önemli maddeler veya özel koşullar eklenmelidir.

Bu sadece temel bir hizmet sözleşmesi örneğidir. Gerçek bir hizmet sözleşmesi daha fazla detay içerebilir ve yasal tavsiye almak her zaman önerilir.

 

Ayrıca Maaş bordrosu veya benzeri ifadeleri bir hizmet sözleşmesine dahil etmek, belirli hizmetlerin sunumu ve ödeme koşullarının açık bir şekilde tanımlandığı yerlerde uygun olabilir. Maaş bordrosuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Maaş Bordrosu Nedir? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Standart dilekçelerde olduğu gibi en alt kısma isimler ve imzalar dahil edilerek sözleşme tamamlanmış olur. 

 

Hizmet Sözleşmesi Feshi Nedir?

Bir hizmet sözleşmesi feshi, anlaşmanın en önemli başlıklarından birisidir. Pek çok sözleşmede karşılıklı fesih yetkisini içeren bir madde bulunur. ‘Fesih’, kelime anlamı olarak sonlandırma ve geçersiz kılma şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla sözleşmenin iptalinin talep edildiği koşullarda fesih hakkı kullanılmış olur. Çeşitli mağduriyetlerin önüne geçmek adına sözleşmeye fesih maddesinin eklenmesi ve ayrıntılarının net bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Sözleşmenin haklar doğrultusunda ve uygun koşullarda feshedilmesiyle mevcut anlaşma geçersiz hale gelir ve diğer maddeler bağlayıcılığını yitirir. Sözleşmenin belirli bir süreye bağlı olup olmaması fesih yetkisinin değiştirmez ancak belirli süreli sözleşmelerde, mevcut vadenin dolması ile anlaşma doğrudan sonuçlanmış olur. 

Bu nedenle tekrar fesih işlemi gerçekleştirmeye gerek yoktur. Ancak ortaya atılan bitiş süresinden önce herhangi bir sorun yaşanması durumunda belirli süreli sözleşmeler için de rahatlıkla fesih yetkisini kullanmak mümkündür. 

 

Hizmet Sözleşmesi Feshi Nasıl Yapılır?

Haklı sebepler sunulduğu takdirde, işçi ya da işverenin sözleşmeyi hemen feshetmesi olanaklıdır. Yalnızca fesih gerçekleştiren taraf, sebebiyle beraber durumu karşı tarafa iletmelidir. Türk Borçlar Kanunu 435. madde gereğince haklı nedenlere dayanarak derhal fesih yetkisi vardır. Tüm muhataplar için geçerli olan bu hak, kararı alan kişi tarafından karşıya yazılı olarak bildirilmelidir. 

Bu fesih türü geçerli olduğunda fesih bildirim süresine uyma zorunluluğu yoktur. Ayrıca olağanüstü yani haklı sebebe dayanan sözleşme feshinde mutlaka hukuki zeminde karşılığı olan bir gerekçe sunulması gerekir. Feshin uygulanması yazılı olarak kararının iletilmesiyle başlar. Aksi takdirde süreç ilerlemeyecektir. Yazılı metnin iletilmesiyle olağan koşullar dışında gelişen nedenlerden dolayı ortaya çıkan fesih süreci başlatılmış olur.

 

Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Nedir?

Resmi sözleşmelerde genellikle başlangıç ve bitiş tarihleri yer alır. Ancak ileriye dönük net bir bitiş tarihi öngörülmeyen işlerde belirsiz süreli hizmet sözleşmesi devreye girebilir. Bu sözleşme mevcut işin ve karşılıklı yükümlülüklerin sonlanacağı zaman üzerinde net bir tarih sunmaz. 

Dolayısıyla süreli sözleşmelerde belirlenen vadenin dolmasıyla yükümlülükler kendiliğinden ortadan kalkarken; belirsiz süreli hizmet sözleşmesinde bu koşul geçerli değildir. Net bir tarih sunulmaması nedeniyle koşulların ortadan kaldırılması için taraflardan birinin fesih sürecini başlatması gerekli olur. Bunun dışında karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde hizmet sözleşmesini uzun vadeli sürdürmek de mümkündür. 

 

Figopara ile Nakit Finansmanında Hızlı ve Güvenilir Çözümler!

Figopara alıcı-satıcı ve finansal kuruluş üçlüsünü tek bir platformda buluşturarak şirketinizin e-fatura finansmanı işlemlerini kolaylaştırır. Bu sayede vadesi gelmemiş e-faturala ve e-çekinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde nakde çevirebilirsiniz ve şirketinizin nakit akışını hızlandırabilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?