Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Gizlilik Politikası - Figopara

KVKK ve Gizlilik Politikası

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kuruçeşme Mahallesi, Kuruçeşme Cd. No:41, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. (Figo veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Bu metinde yer alan;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni, Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

 • Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,

 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,

 • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

 • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve

 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

 

İlgili Kişi

Veri Kategorileri

Veri Türleri

Potansiyel Müşteri, Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

E-posta adresi, telefon numarası

Müşteri İşlem

Kişinin unvanı-bağlı olduğu departman, iletişime geçen kişinin mesajı/talepler, ticari elektronik iletilere ilişkin ret kayıtları, Platform’da devam eden işlemlere dair bilgi/akıbet

Pazarlama

Çerez kayıtları, ticari elektronik iletimi gönderimine dair kayıtlar

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Figo, kişisel verileri internet ortamı, uygulama, fiziksel formlar, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte ve aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Figo’ya ulaşan veya çeşitli kanallar vasıtasıyla iletişim kurduğumuz sizlerle görüşmeler gerçekleştirilmesi sürecinde, aşağıda sayılı amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir:

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından işleme amacına uygun bir şekilde alenileştirilmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Figo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Pazarlama

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Figo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Herhangi bir kişisel verinizi yurt dışına aktarmak için açık rızanızı almaktayız.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içindeki iş ortaklarıyla paylaşılması, bilişim altyapımızı sağlayan hizmet sağlayıcılarımızla, iletişim ve elektronik haberleşme alanındaki çözüm ortaklarımızla, iletilerin yönetilmesi için ileti yönetim sistemi (İYS) kayıt bağlamında Ticaret Bakanlığı ve yetkilendirdiği şirketle ve ileti gönderimi için yetkili ticari ileti altyapı sağlayıcıyla, finansal süreçlerin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili avukatlar, denetçiler ve uzmanlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili makamlarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışındaki sunucu hizmeti alınan tedarikçiler ile açık rızanıza dayanarak paylaşılabilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hâlinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket’in adresi olan Kuruçeşme Mahallesi, Kuruçeşme Cd. No:41, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresine, figoticaribilgi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, info@figotr.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Figo’nun kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

İlgili kişiler sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.