Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Fizibilite Nedir? Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Figopara Figopara | 28.07.2023

Günümüzde birçok iş kolunda karşımıza çıkan ve adını sıkça duyduğumuz fizibilite çalışmaları, yatırım yapılacak iş ile ilgili öngörü edinmeyi ve işin risklerini değerlendirmeyi sağlar. Yazımızı inceleyerek “fizibilite nedir ve fizibilite nasıl yapılır?” sorularının yanıtlarını ve girişimlerin fizibilite çalışmalarına ait değerlendirmeleri bulabilirsiniz.

Ticari girişim hareketlerinin kritik kavramlarından biri fizibilite çalışmalarıdır. Girişim veya projelerin karar verme sürecinden başlayarak teknik, finansal, tetkik amaçlı veya çevresel faktörlerin incelenmesine yönelik tüm faaliyetler fizibilite çalışması olarak adlandırılır. 

Fizibilite çalışmaların temel amaçlarından biri; olası sorunlar ya da riskler karşısında değerlendirmeler yaparak veya gerekli araştırmaların sonunda çözüm önerileri getirerek girişim faaliyetlerinin önünü açmaktır. Böylece henüz gerçekleşmeden olası risklere ya da sorunlara karşı önlemler alınarak herhangi bir mali ya da zaman odaklı kaybın önüne geçilebilir. 

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Kobi finansmanı söz konusu olduğunda bu alana ait çalışmalar girişimin projelendirme aşamasından itibaren başlar. Mali yatırımlar gerçekleşmeden ve girişim faaliyetleri fiziken başlamadan önce yapılan kapsamlı inceleme hareketlerine fizibilite adı verir. Fizibilite çalışmaları, girişim faaliyetleri ya da ticari hareketler üzerinde plan ve yöntemlerin uygulanabilirliğini denetler. Yani, ticaret amaçlı ortaya konan bir proje veya girişimin uygun şekilde planlanması için öncelikle fizibilite çalışması yapılmalıdır.  

Fizibilite çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmek istenen projelerin orta veya uzun vadeli başarısı için gereken çalışma ortamı, projenin güçlü ve zayıf yönleri, ortamın fırsat ve tehditleri değerlendirilir. Olası riskler karşısında alınan önlemler sıralanarak alternatif çözüm yolları planlanır. Böylece proje adımları gerçek anlamda başlamadan önce, öncü bilgiler edinilerek sonraki adımlarda hangi önlemlerin işlevsel olduğuna karar verilir. 

Özellikle yatırımcılar açısından fizibilite çalışmaları oldukça önemlidir. Çünkü fizibilite raporları sayesinde yatırımcılar, ilgili projenin mali değeri olup olmadığına karar verebilir. Yine aynı raporlar sayesinde olası risk hesaplamaları ve mali kazanç odaklarının netleşmesi sağlanır. 

Fizibilite Çalışmalarının Aşamaları Nelerdir?

“Fizibilite çalışması nedir?” sorusuna yanıt arayanlar için bilinmesi gereken ilk başlıklardan biri fizibilite çalışmasının aşamalarıdır. Bu bağlamda fizibilite çalışmalarının aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Pazar değerlendirmesi  
 • Kuruluş yerinin değerlendirilmesi  
 • Teknik araştırma  
 • Örgütsel araştırma  
 • Finansal araştırma  
 • Yasal araştırma  

Fizibilite araştırmaları sırasında çalışma aşamalarının her birinde titizlikle hareket etmek, edinilen bilgileri değerlendirme raporuna uygun şekilde yansıtmak oldukça önemlidir. Araştırma aşamaları kendi içinde özel tekniklere ihtiyaç duyar ve profesyonel biçimde uygulanması gerekir. 

Pazar Değerlendirmesi

“Fizibilite analizi nedir?” sorusuna yanıt arayanların fizibilite aşamalarına dair ilk başlığı pazar değerlendirmesi olmalıdır. Pazar değerlendirmesi; e-ticaret sektörü başta olmak üzere projelendirme odaklı girişimler için başlangıç aşamasıdır. 

Piyasa araştırması olarak da adlandırılan bu adımın temel amacı; kuruluş ve ürün geliştirme süreçlerinin pazardaki karşılığını değerlendirmektir. İlgili ürünün pazardaki potansiyel müşteri oranı, mevcut alıcı portföyünün ürüne olası ilgisi gibi başlıklar bu aşamada denetlenir. 

Örneğin; mevcut alıcı portföyü düşük gelir grubundan oluşan bir şirket için yüksek maliyetli ürünler dezavantajlıdır. Bu nedenle benzer şirketlerin, kendi hedef kitlesine uygun ürün alternatifleri geliştirmesi, bunun için de pazar araştırması yaparak hedef kitlesini tanıması gerekir.  

Kuruluş Yerinin Değerlendirilmesi

Kuruluş yeri, bir şirketin yalnızca ticari varlığının lokasyonunu belirlemez. Aynı zamanda hedef kitlesinin gelir dağılımına uygun konuşlanması, gelişme imkanlarına uygun kuruluş bölgesi seçimi gibi başlıklara da etki eder. Öte yandan bölgede bulunan rekabet temsillerinin varlığı ve şirketin geleceğine etkisi gibi kritik değerlendirmelerin yapılmasını da sağlar. 

Dolayısıyla girişim öncesi “fizibilite araştırması nedir?” sorusuna yanıt arayanlar için bu aşama son derece önemlidir. Yer seçiminin etkin olduğu alt başlıklar genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 • Ham maddenin üretim sırasında taşıma maliyetinin hesaplanması 
 • Bölgenin ticari rekabet oranı ve bu durumun avantajları – dezavantajları 
 • Pazara yakınlık durumu 
 • Ürün veya hizmetin dağıtım maliyeti 
 • Projenin çevreye uyum oranı 
 • Ücret düzeyi 
 • Bölge halkının kuruluşa karşı olası tutumu ve ihtiyacı 

Bölgeye ait altyapı unsurları da kuruluş yeri seçimi aşamasında mercek altına alınır. Bu sayede orta ve uzun vadede girişimin Ar-Ge çalışmaları ile büyümesine dair de fikir edinmek mümkün olur.  

Teknik Araştırma

Fizibilite çalışmaları sırasında özellikle üretim, ulaşım, gelişim ve satış kategorileri için ayrı ayrı yapılabilen araştırmalardan biri teknik – teknolojik araştırmadır. Bu başlık altında üretim aşamalarının veya gelişim gerekliliklerinin teknik ve teknolojik yönü araştırılır. 

Teknik araştırma sırasında teknolojik imkanların değerlendirilmesi ve üretim – satış için uygun teknolojilerin benimsenmesi planlanır. Makinelerin donanım yükseltmesi veya kullanımı düşünülen makinelerin hacmi ve niteliği için detaylı araştırma yapılır. 

Tüm bu detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rapor; teknik ve teknolojik açıdan projenin maliyet, kazanç, risk ve fayda bilgilerini ortaya koyar. 

Örgütsel Araştırma

İnsanlara yönelik detaylı bilgi edinme aşaması örgütsel araştırma evresidir. Bu evrede projede bulunan organizasyon gerekliliklerinin insan gücü bakımından incelemesi yapılır. Çalışan edinme süreçlerinde hedeflenen profil bu aşama ile belirlenir. 

Hangi iş alanına dair, ne ölçüde ve kaç kişinin çalışması gerektiği örgütsel araştırma oranlarıyla netleşir. Operasyonel faaliyetlerin planlaması sırasında insan gücünün dağılımı, niteliği ve niceliği gibi değerlendirmeler bu başlık altında yapılır.  

Yetki ve sorumluluk dağılımından, organizasyonda insan gücünün üretime oranı gibi kıyaslar için örgütsel araştırma kullanılır. “Fizibilite etüdü nedir?” sorusuna yanıt arayanlar için çalışan niteliklerinin netleşmesi adına bu kategorinin titizlikle incelenmesi gerekir. 

Projenin hedef başarıya erişmesinde vazgeçilmez unsurlardan biri insan gücü ve bu gücün verimli kullanılmasıdır. Dolayısıyla örgütsel araştırma ile organizasyona ait insan gücü ve görev dağılımı güvenilir bir zemine oturur. 

Finansal Araştırma

Her girişim ve projede olduğu üzere en kritik kategorilerden biri finansal değerlemenin yapılma sürecidir. Bu süreçte finansal araştırma metodu kullanılır. Projenin sahip olduğu potansiyel ve kazanımlar arasında doğru orantı benimsenir. Yapılan yatırımın katlanarak artabileceği uygulama adımları, mevcut mali kaynaklara göre şekillenir. Bu durumda doğru orantılı şekilde yatırım miktarı ve mali kaynaklar arttıkça, kazanım hedefleri ve riskler çoğalır. Dolayısıyla girişim öncesi fizibilite raporunda bu kaynakların kazanım ve riskleri test edilmelidir.  

Gerçekçi finansman değerlemeleri, olası risk ve kayıp hesaplamaları, hedef kazanımlar ve mevcut kaynakların uyumu gibi sayısız alt başlık finansal araştırma sürecinde mercek altına alınır. Böylece gerçekçi verilerle bir ön bilgi edinme şansı doğar. 

Özellikle kazançların doğru hesabı ve olası risklerin nitelikli çözümleri için finansal araştırmanın önemi büyüktür. Aynı zamanda üretim, sunum, hizmet ve aracılık gibi özel uygulama adımları için de ayrı ayrı finansal araştırma faaliyeti yürütülebilir. Veya tüm proje için kapsayıcı bir finansal araştırma yapılarak bu başlıklar raporda belirtilebilir.  

Yasal Araştırma

Ticari girişimlerin en önemli kriteri hukuka uygunluktur. Çünkü devlet denetimine tabi olan ticari işletmelerin tüm faaliyetleri için hukuki kurallar baz alınır. Bu durumda herhangi bir girişimin planlaması, bir ürün ya da hizmetin üretimi veya gelişim uygulamalarının yapılması için yasal araştırma gerekir. Bu nedenle fizibilite raporlarının en kritik başlıklarından biri yasal araştırmadır. 

Hukuki çerçevede uygunluğu olmayan, yapıldığı takdirde cezai uygulamalarla sınırlanmış faaliyetlerin ticari planlamalarda yer almaması gerekir. Bu bağlamda finansal ve teknik incelemesi yapılmış girişim ve projeler için yasal araştırma da yapılır.  

Devletin yatırımlar konusundaki teşvik ve hibelerinden faydalanmak için de yasal araştırmaya ihtiyaç duyulur. Yani, girişim faaliyetleri sırasında ya da ürün üretim aşamasında ortaya konan mali kaynağı desteklemek için devlet teşvikleri kullanılabilir. Bu teşvikler içinse başvuru ve alım sürecinin yasal unsurları söz konusudur. 

Dolayısıyla fizibilite çalışmaları sırasında teşvikler için gerekli olan yasal uygunluk kapsamının, yapılan iş veya proje için geçerli olması şarttır. Hedeflenen teşvik ve hibelerin alınması, projenin taşıması gereken yasal uygunluğa bağlıdır. Sonuç olarak proje ya da girişim sahiplerinin fizibilite sürecinde yasal araştırmaya özel önem vermesi gerekir. 

Fizibilite Çalışmalarının Önemi Nedir?

Projelerin ve girişim planlamalarının gerçekçi verilerle ve şartlara uygun şekilde gerçekleşmesi için öncül araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırmalar kendi içinde pek çok alt dallara ve yöntemlere ayrılır. 

Genel olarak fizibilite şeklinde adlandırılan bu öncü çalışmalar, girişim ve projelendirme faaliyetleri açısından son derece kritiktir. Çünkü söz konusu proje veya girişim için henüz gerçekleştirilmeden önce, kâr-zarar, risk-kazanç, orta-uzun vade zamanlama döngüsü gibi hayati başlıklar hakkında bilgi edinmek gerekir. 

Yeni fikirlerin test edilmesi, gelişmiş fikirlerin uygulanması ve mevcut uygulamaların geliştirilmesi için yapılan fizibilite çalışmaları, güvenilir veriler elde edilmesini sağlar. Bu nedenle her girişim, dönüşüm ve proje hareketinin temel ihtiyaçlarından biri olarak yapılması gerekir. 

Uygulanabilirlik, risk faktörü değerlemeleri, olası sorunların çözüm önerileri ve kazanç odaklarının artırılması gibi önemli başlıklar; fizibilite raporları ile cevap bulur. Dolayısıyla herhangi bir atılım ve girişim faaliyeti öncesinde nitelikli fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyulur.  

Halihazırda işleyen bir ticari döngünün rayından çıkması durumunda ilk iş fizibilite çalışmalarına göz atmaktır. Burada yüksek olasılıkla öncü çalışmalarda yapılan hatalara rastlanır. Döngünün tekrar rayına oturması ve gerekli önlemlerin alınması için de yine fizibilite değerlendirmelerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu süreçler farklı kazanım ve kârları beraberinde getirebileceği gibi nitelikli şekilde yürütülmediklerinde kendileri de risk içerir. Fizibilite araştırmalarının profesyonel şekilde ve gerçekçi verilerle yapılması bu bakımdan kritik öneme sahiptir. 

Fizibilite Çalışması Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Fizibilite çalışmalarının kritik değeri sahip olduğu avantajlarla ilgilidir. Girişim ve yatırımlardan önce gerçekçi veriler üzerine kurgulanan planlar için fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyulur. 

Fizibilite çalışmalarının avantajları genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 • Projelerin gerçekleşmesi halinde kazanç potansiyellerini ölçebilmek 
 • Fikirlerin gelişimi adına gereken zemin dinamiklerini test etmek 
 • Projelere ait mali yükün tahminini yapmak 
 • Avantajları ve dezavantajlarıyla projeye bütüncül bir bakış getirmek 
 • Gelecek adımlarının zeminini güvenceye almak 
 • Kaynakları maksimum verimlilikte kullanabilmek 
 • İş gücünün en verimli haliyle dağıtımını sağlamak 
 • Olası risk ve sorunların tespitini yapmak 
 • Risk ve sorunlara karşı işlevsel çözümler üretmek  

Fizibilite çalışmalarının en önemli avantajlarından biri de öncül verilerle birlikte gelecek planlamalarına yenisini ekleyebilmektir. Bu planlamalar için de yeni fizibilite çalışmaları yapılır ve üretici mantıkta bir Ar-Ge döngüsü yaratılabilir. Özellikle gelişim amaçlayan ticari girişimler için bu döngü oldukça faydalı bir yapıya sahiptir. 

Fizibilite Türleri Nelerdir?

Fizibilite çalışmaları kendi içinde farklı türlere, uygulama tekniklerine ve yöntemlere göre gruplara ayrılır. Bu gruplandırmada temel amaç, en işlevsel türü belirlemek ve kullanmaktır. Böylece amaca ve sürece göre en uyumlu fizibilite türü tercih edilebilir. 

Örneğin; e-ticaret odaklı satış için kurgulanmış bir girişim için gereken fizibilite türü ile fiziki imalat için gereken fizibilite çalışmaları birbirinden farklıdır. Bu durumda araştırma sürecinde yapıya uygun tercihler yapılmalıdır.  

Raporlama sırasında gerçekçi verilerin elde edilmesi, olası risk ve sorunların gözetilerek çözüm önerilerinin sunulması gibi nokta atışı ihtiyaçlar fizibilite türlerinin belirlenmesi ile sağlanır. Doğru şekilde tercih edilen fizibilite türünü kullanan araştırmacılar, girişim ya da projenin ihtiyaçlarına bu aşamada yanıt verebilir. Dolayısıyla çalışma konusunun spesifik hale gelmesi, konu başlıklarının detaylandırılması için fizibilite türlerine hakimiyet şarttır. 

Fizibilite türleri kendi içinde şu başlıklara ayrılır: 

 • Teknik Fizibilite  
 • Ekonomik Fizibilite  
 • Yasal Fizibilite  
 • Operasyonel Fizibilite  
 • Zamanlama Fizibilitesi  

Araştırma süreçlerinde fizibilite türlerine uygun şekilde belirlenen yöntem ve teknikler, elde edilen verilerin işlevselliğini arttırır. Yani mali açıdan değerlendirme gerektiren fizibilite çalışmaları için sayısal argümanların, insan gücüne yönelik araştırmalarda ise anket yöntemleri gibi tekniklerin kullanılması gerekebilir. Bu süreçte doğru tercihlerin yapılmasını sağlamak ve nitelikli fizibilite türünü planlamak için türlerin ayrım noktalarını bilmek önem taşır.  

Teknik Fizibilite

Planlamaya ait mevcut kaynakların değerlendirilmesi teknik fizibilite ile sağlanır. Teknik kaynakların varlığı, hacmi, gelişim ihtiyacı ve diğer başlıklar raporda belirtilir. Kapasite ihtiyaçlarının karşılanması veya dönüşüm hareketlerinin planlanması için teknik fizibiliteye başvurulmalıdır. 

Teknik ekip aracılığıyla elde edilen veriler, fikir ve planlar raporda yer alır. Çalışma sürecine uyum sağlaması amacıyla bu veriler ışığında yeni planlamalar yapılabilir. Uygun olan çalışma sistemleri ve alternatif projeler, mevcut teknik kapasiteye göre ayarlanır. 

Üretim materyalleri, sunum araçları, aracı faaliyet argümanları gibi sayısız başlık teknik hacmi ifade eder. Bu başlıklardan herhangi biri için gelişim ihtiyacı söz konusu ise durum fizibilite raporunda sebepleriyle birlikte vurgulanır. 

Ekonomik Fizibilite

Ekonomik hacmin ölçülebilmesi ve gelecek hedef kazanımlarının ekonomik ayağı, fizibilite çalışmalarıyla netleşir. Ekonomik fizibilite; mali kaynakların detaylarını ve olası kaynak reçetelerini inceler. Alınabilecek hibe ve desteklerin sıralanması, mevcut ekonomi kaynaklarının işlevselliği, oluşabilecek mali risk ve sorunların tespiti bu çalışmalarla ortaya konabilir. Böylece mali risklere karşı önlem alınabilir. Aynı zamanda hedef kazanımların mali odağı raporlarda incelikli şekilde değerlendirilir.   

Proje ve girişim faaliyetlerinde mevcut bütçenin dağılımı, yönetimi, olası ve halihazırdaki kaynakları, ekonomik fizibilite aracılığıyla ortaya konulur. Böylece bütçe denetim ve yönetiminde hakimiyet sağlanır. En kritik yönetim alanlarından biri olarak, mali yönetimin güvence altına alınması sağlanır. Çek bozdurma teklifi, bütçe yönetiminde kullanılacak araç – gereçlerin niteliği gibi konular detaylandırılır. Böylece ilgili dönem ve gelecek planlamalarının en mühim argümanı olan mali varlık dağılımı dengede tutulabilir. Bu durum kazanç odaklarına yönelik planlamaların işlevsel bir hal almasını sağlar. 

Yasal Fizibilite

Hukuki şartların yerine getirilmesi, gerçekleşmesi istenen proje için önemli gerekliliklerden biridir. Bu sebeple yasal fizibilite çalışmaları titizlikle yürütülmelidir. Proje veya girişimin herhangi bir mevzuatla ya da yasayla ters düşmemesi önem taşır. Aksi durumlarda yasal yaptırımlara uğramak gibi risklerle karşılaşılır. 

Yasal zorunluluklarla çeliştiği gözlenen proje adımları, yasal fizibilite çalışmaları sayesinde revize edilir. Böylece henüz hayata geçirilmeden önce proje ya da girişim faaliyetlerinin hukuka uygunluğu sağlanır. 

Yasal fizibilite çalışmalarında en önemli konulardan biri güncelliktir. Çünkü mevzuat uygulamaları ve yasal şartlar zamana bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla yasal fizibilite sürecinde güncel veriler üzerinden tespit ve öneriler yapılmalıdır.   

Operasyonel Fizibilite

Operasyonel fizibilite; projelerin tamamlanma aşamalarıyla birlikte analiz içerikli yapılan fizibilite türüdür. Burada temel amaç projenin sonuçlarına yönelik kazanım veya kayıpları analiz etmektir. 

Operasyonel fizibilite sayesinde söz konusu projenin işletme ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ölçülür. Böylece Ar-Ge çalışmaları ve proje geliştirmeleri denetim altında tutulabilir. İşletmenin yatırım ve gelişim alanlarına yönelik projeler, hayata geçirilmeden önce sonuç analizine dair bir öngörü gelişir. 

Zamanlama Fizibilitesi

Zamanlama, işletme ve proje yönetiminin önemli ihtiyaçları arasında yer alır. İş gücünün verimli kullanımı ve iş yükünün nitelikli karşılanması için zaman yönetiminin planlanması gerekir. 

Zamanlama fizibilitesi; verimli çalışma modellerinin gelişmesi için hedeflere yönelik zaman kullanımını değerlendirir. Projenin ne zaman tamamlanacağı, bölümler arasındaki zaman aralığı, artık zaman değerlendirmesine dair alternatifler gibi alt başlıklar raporda belirtilir. 

Bir projenin başarılı kabul edilebilmesi için vaktinde tamamlanması gerekir Dolayısıyla projenin zaman yönetimi titizlikle planlanmalıdır. Özellikle finans odaklı projelerin vaktinde tamamlanması önemlidir. Çünkü fazladan harcanan her gün, yeni maliyetlere yol açar. Bu durum hedef kazanımların azalmasına ve öngörülen finansal planın aksamasına neden olur. Sonuç olarak da projenin başarıyla tamamlanması zorlaşır. Hedef kazanımların elde edildiği ve vaktinde tamamlanmış projeler için zamanlama fizibilitesi hayati önem taşır.  

Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır?

Fizibilite raporu, araştırma ve değerlendirme süreçlerinin nihai şekilde verilere aktarılması demektir. Fizibilite süreci tamamlanan projelerin verileri, fizibilite raporunda yer alır ve bu verilerin yorumlaması yapılır. Bazı fizibilite türlerinde herhangi bir yorumlama olmaksızın yalnızca veri aktarımı baz alınır. Bazı türlerde ise alanda uzman bilirkişi tarafından veri değerlendirmeleri not düşülür. 

Fizibilite raporu hazırlanırken genel olarak cevap verilmesi gereken sorular şu şekilde sıralanabilir: 

 • Uygun lokasyon seçimi yapıldı mı? 
 • Girdi-çıktı analizleri tutarlı şekilde sunuldu mu? 
 • Sabit ya da değişken giderler hesaplandı mı? 
 • Yatırımın kâra geçme vadesi belirlendi mi? 
 • Projenin ihtiyacı olan toplam sermaye tutarı nedir? 
 • Yeni bir lokasyonda yerleşim planına ihtiyaç var mı? 
 • Satış için gereken özel dönemler tespit edildi mi? 
 • İhtiyaç duyulan personel sayısı, mevcut personel sayısı ile uyumlu mu? 
 • Yasal mevzuatlara uygunluk kontrolü yapıldı mı? 

Fizibilite raporu hazırlanırken uygulanan yöntemler ve belirlenen türe göre cevaplanması gereken sorular artabilir. 

Spesifik olarak tercih edilen fizibilite çalışmaları, ilgili alana yöneliktir. Yani e-ticaret için yapılan fizibilite raporunda bulunan pazaryeri online ortamları kastederken; mamul üretimindeki pazaryeri fiziki satış unsurlarını baz alır. 

Fizibilite Raporu Hazırlanırken Sektör Araştırmasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Sektör araştırmaları fizibilite raporunun en önemli başlıklarından biridir. İlgili ürün ya da hizmetin her biri için ayrı ayrı sektör araştırması yapılmalıdır. Fizibilite raporunda yer alan ürün ve hizmetlerin satışı veya üretimi ile ilgili veriler somut halde belirtilmelidir. Çünkü fizibilite raporunun temel işlevi, gerçekçi veriler üzerine kurgulanmış bilgi aktarımı sağlamaktır. Dolayısıyla sunulan verilerin netliği ve okunabilirliği şarttır. 

Tedarikten sevkiyata, araç-gereç temininden iş gücü dağılımına kadar her kategori, kendi içinde farklı yöntemlerle ancak bütüncül bir bakışla incelenmelidir. Fizibilite raporu hazırlanırken sektör araştırması sırasında aşağıdaki başlıklar raporda yer almalıdır: 

 • Ürün veya hizmetlerin tanımı
 • Arz ve talep durumu
 • Sektör analizleri
 • Satış ve pazarlamaya yönelik belirlenen stratejiler
 • Projeye uygun olan teşvik, hibe ve krediler
 • Girdi piyasaları

Fizibilite Çalışmaları Kurumlara Ne Yarar Sağlar?

Fizibilite çalışmaları, çalışılan konuya bağlı olarak farklı avantajlar ve fırsatlar sağlar. Kuruluşların takip ettiği yönetim politikalarına uygun türlerde fizibilite çalışmaları yapılmalıdır. Böylece hedef kazanımların elde edilmesi için güvenilir bir değerlendirme sağlanır. 

Fizibilite çalışmaları kurumların mevcut kaynakları tam verimlilikle kullanması ve olası kaynakları keşfetmesi açısından da faydalıdır. Aynı zamanda uygulamaya hazırlandıkları projenin öncesi ve sonrası için işlevsel veriler elde edilir. Bu veriler sayesinde projelerde daha kapsamlı revizeler yapılabilir. 

Anında Nakde Ulaşmanızı Sağlayan Platform: Figopara

Figopara ile uzun süren prosedür işlemlerini beklemeden, alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Yalnızca e-Faturanızı sisteme yükleyerek tüm finans kurumlarının verdiği teklifleri tek ekrandan görüntüleyebilir, ihtiyacınıza en uygun olan teklifi seçerek anında nakde ulaşabilirsiniz. 

Avantajlarımızdan yararlanmak için platformumuza hiçbir ek ücret ve şart olmadan üye olabilirsiniz. Siz de hemen Figopara’ya katılın, ihtiyacınız olduğu an nakde ulaşın!

Fizibilite Nedir? Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?