Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu’na başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU YOLU:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket kayıtlarında mevcut elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;


  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, işbu formu doldurarak ve ekine gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirket genel müdürlüğüne veya Genel Müdürlük/şubelerimizdeki yetkili personele verebilirsiniz.


E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kisiselverilerikorumakomitesi@figotr.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı figoticaribilgi@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.


Bu formun ve talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


Müşteri

Ziyaretçi
İş ortağı

Diğer: …………………..
Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:………………….…………………………….

Konu:……………………………………..…………………………………….……………


Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar : ………………

Diğer: ………………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih : ………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………


Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


………………………………………………………………………………………………………………………......................................................


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:


Adresime gönderilmesini istiyorum.


E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.


(E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)


Adresime gönderilmesini istiyorum.


(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz

1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)]
3Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)]
4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)]
5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi 'Seçiminiz' alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) [Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)]
Düzeltilecek veri;
6Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)]
(Sadece bir kutu işaretlenebilir)
a
b
7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)]
8Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a)Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)]
(Sadece bir kutu işaretlenebilir)
a
b
9Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.(Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)]
Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
10Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)
[Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)]
Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;
Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.


Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi :
İmza :