Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin neticesi kendini en çok ticaret çevrelerinde göstermiş, firmaların alacak sorunları ve tahsilat vadelerinin uzaması problemleri hissedilir derecede artmıştır. Bu etkiyi en çok hisseden tekstil, beyaz eşya, otomobil, teknoloji, gıda gibi sektörlerde yeralan lokomotif firmalar ise yeni finansman modelleri üzerinde çalışmaya başlayarak finans kurumlarına da bu konuda adeta yön gösterici olmuşlardır.

Firmaların yukarıdaki sorunlarına ek olarak finans kurumları da işlemlerinden en fazla nasıl kar edeceklerini hesaplarken aynı zamanda en az riski en uygun hangi teminat yapısıyla sağlayacaklarını bulmaya çalışmaktadırlar. Buraya kadar çizilen tablo bize göstermektedir ki tüm tarafların faydasına bir yapı hem ticaretin tarafları olan alıcı firma ve tedarikçinin hem de bu iki tarafı da destekleyici nakdi sağlayan finans kurumlarının aynı ortamda buluşarak ortak bir çalışma sayfası oluşturmasıyla mümkündür. İşte belirttiğimiz bu ortak çalışma sayfasının adı son yıllarda yapılan yeni geliştirimlerle Tedarikçi Finansmanı olarak belirlenmiştir.         

Tedarikçi Finansmanı, alıcı firmaya mal veya hizmet sağlayan tedarikçinin, yapmış olduğu satıştan doğan alacaklarını ihtiyaç duyduğu zamanda nakde dönüştürmesini sağlayan finansal bir enstrümandır. Tedarikçi Finansmanı ile alıcı firma ve tedarikçi, ödeme ve tahsilatlarda nakit akışına ve/veya bilanço hedeflerine uygun olarak düzenleme yapma imkanına sahip olur. Bu sistem ile alıcı firma ödemelerini vadede yaparken tedarikçi firma ise yine aynı alacak için erken ödeme alma imkanını elde eder. Finans kurumunun, tedarikçiye uyguladığı finansman oranının, alıcının yüksek kredi değerliliğine istinaden oluşturulması ve alıcının daha düşük olan finansman maliyeti ile tedarikçinin daha yüksek olan finansman maliyeti arasında denge sağlaması, kapalı devre bir yapı oluşturan bu sistemin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktadı.  Ana hatlarına yukarıda değindiğimiz Tedarikçi Finansmanı sisteminin akışını ve firmalar için avantajlarını aşağıda kısaca özetlemeye çalıştık.

Tedarikçi Finansmanı İş Akışı

  1. Alıcı firma ve tedarikçi, mal ve hizmet alımına istinaden sözleşme imzalar,
  2. İşlemin niteliğine (kabil-i rücu ya da gayri kabil-i rücu) göre “finans kurumu ve tedarikçi” veya “finans kurumu, alıcı firma, tedarikçi” sözleşme imzalar,
  3. Tedarikçi, mal veya hizmet faturası düzenleyerek malları sevk eder veya hizmeti ifa eder,
  4. Tedarikçi tarafından alıcı firmaya temlik ihbarı yapılır,
  5. Tedarikçi, finans kurumuna faturaları ibraz eder ve ön ödeme talebinde bulunur,
  6. Alıcı firma tarafından finans kurumuna temlik teyidi yapılır,
  7. Finans kurumu tedarikçiye ön ödeme yapar,
  8. Alıcı frma tarafından fatura vadesinde finans kurumuna ödeme yapılır.